Hvem er vi?

Ombudene er uavhengige ressurspersoner med taushetsplikt. Vi er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder. Les mer om hvordan vi kan bidra på de ulike områdene og ta kontakt med ombudene i din region for mer informasjon.

 

Barn i barnehage

Mobbeombudet gir råd og veiledning til foreldre og barnehager slik at barnets rett til et trygt og godt barnehagemiljø ivaretas.

Regelverk: Barnekonvensjonen, Barnehageloven og Rammeplan for barnehager.

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. (Utdrag fra Rammeplanen)

Elever i grunnskolen

Mobbeombudet gir råd og veiledning til barn, ungdom, foreldre og skoler slik at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø ivaretas.

Regelverk: Barnekonvensjonen, Opplæringslovens kap.9A

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. (Utdrag fra Opplæringsloven kap.9A)

Elever og lærlinger i videregående opplæring

Som Elev-, lærling og mobbeombud jobber vi for å sikre dine rettigheter som elev og lærling. Du kan spørre oss om alle rettigheter og plikter du har som elev eller lærling. Vi hjelper deg med enkeltsaker hvis du trenger det. Vi jobber også for din rett til et godt skolemiljø eller arbeidsmiljø.

Regelverk: Barnekonvensjonen og opplæringsloven for videregående opplæring.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolemiljøet skal i tillegg fremme elevenes helse, trivsel og læring. (Utdrag fra Opplæringsloven kap. 9A)

 
 

Utarbeidet av:
Kjersti Bjørnevik (Elev- og lærlingombud i Trøndelag), Andreas Nilsson (Elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus) og Jon-Halvdan Lenning (Mobbeombud i Troms)